• Kwalifikasiýa artykmaçlygy

  2 + 6 Kwalifikasiýa artykmaçlygy

  “Xiye” topary metallurgiýa in engineeringenerçilik dizaýny we metal materiallary in engineeringenerçilik dizaýn kwalifikasiýasyna eýe.Metallurgiýa in engineeringenerçilik gurluşygynyň umumy şertnama kwalifikasiýasy, Daşky gurşawy goramak in engineeringenerçiliginiň umumy şertnama kwalifikasiýasy, polat gurluşyk in engineeringenerçiliginiň umumy şertnama kwalifikasiýasy, gurluşyk in engineeringenerçiliginiň umumy şertnama kwalifikasiýasy, elektrik energiýasy in engineeringenerçilik gurluşygynyň umumy şertnama kwalifikasiýasy, mehaniki we elektrik enjamlaryny gurmak in engineeringenerçiligi we ş.m.

  Köpräk oka
 • Tehnologiýa innowasiýasy

  Tehnologiýa innowasiýasy

  Xiye ösüş üçin has köp wagt we pul goşmagy dowam etdirýär, 300-den gowrak esasy tehnologiýany saklaýar, awtomatlaşdyryş dolandyryş ulgamy bilen täze eriş peçleri, täze görnüşli ikinji derejeli arassalaýyş tehnologiýalary, gaty galyndylary bejermek ýaly bazarlara köp sanly innowasiýa tehnologiýalaryny hödürleýär. tehnologiýalar, “Elektrod” awtoulag uzaldyjy enjam, täze görnüşli polat öndürýän peç, Titan magdany ereýän peç we ş.m. Xiye tehnologiýalary we önüm çözgütlerini täzelemegi dowam etdirýär.

  Köpräk oka
 • Önümçilik kuwwaty

  Önümçilik kuwwaty

  “Xiye” toparynyň üç önümçilik bazasy, 50 000 inedördül metr önümçilik zawody, müňlerçe dürli önümçilik enjamlary, 300-den gowrak adamyň önümçilik işgärleri, önümleriň hilini, esasy enjam bölekleriniň hilini üpjün etmek üçin hil ulgamy sertifikaty arkaly bar. hemmesi Xiye tarapyndan ýasalan.

  Köpräk oka
 • Hyzmat mümkinçiligi

  Hyzmat mümkinçiligi

  “Xiye” toparynyň in engineeringenerçilik toparynda 500-den gowrak inersener we tehniki işgär bar, olar tehniki maslahat beriş, in engineeringenerçilik dizaýny, gurluşyk we gurnama, mehaniki enjamlar, gidrawlik senagaty, ýokary woltly elektrik, awtomatlaşdyryş, gurallar, mehaniki integrasiýa ýaly ähli hünärmenleri öz içine alýar.Şu wagta çenli 50-den gowrak EPC umumy şertnama taslamasyny, 80-den gowrak polat peç taslamasyny, 120-den gowrak arassalaýjy peç taslamasyny, 50-den gowrak demir eriş peç taslamasyny, 30-dan gowrak daşky gurşawy goramak taslamasyny tamamladyk.200-den gowrak akylly enjam satyldy.Bu taslamalaryň kadaly işlemegi bize öz wagtynda maglumat seslenmesini berýär.Tehniki güýjümizi hasam ýokarlandyrýar we tejribämizi baýlaşdyrýar.

  Köpräk oka
 • goldaw

  Müşderilere goldaw

  Müşderilerimiz bilen ýakyndan işleýäris, bu pudakda ajaýyp netijeleri gazanmaga mümkinçilik berýär.Müşderilerimiziň isleglerine ýakyndan üns berýäris, garaşýan zatlaryna ýetmek üçin täsirli tehniki çözgütleri taýýarlaýarys we maýa goýumlaryndan ýokary girdeji almak mümkinçiligini üpjün etmek üçin deslapky meýilnamadan ahyrky önümçilige çenli taslama boýunça ýoldaşlyk edýäris.Innowasiýa kompaniýasy hökmünde, müşderilerimize metallurgiýa pudagynda yzygiderli üstünlik gazanmaga we bazarda agalyk ediji orny eýelemäge kömek etmegi maksat edinýäris.

  Köpräk oka

artykmaçlygydyr

Xiye, Sýanýan, Tangşan we Zhaşui şäherlerinde üç önümçilik bazasy bar.Içerki müşderilerden başga-da, “Xiye” tehnologiýasy Malaýziýada, Indoneziýada, Filippinlerde, Uganda, Wýetnamda, Russiýada, Özbegistanda, Gazagystanda, Eýranda we beýleki ýurtlarda müşderilere önüm we hyzmatlar hödürleýär.

Köpräk oka
 • Işgärler

  500+

  Kompaniýanyň morethan 500 işgäri bar

 • Gatyň meýdany

  50000+

  50,000 inedördül metr önümçilik zawodynyň gurluşygy

 • Kärler

  2 + 6

  2 metallurgiýa in engineeringenerçilik dizaýn kärleri
  Gurluşyk üçin 6 sany umumy şertnama kärleri

 • Tehnologiýalar

  300+

  300-den gowrak esasy tehnologiýa bar

 • golçur kärhanalary

  4

  Doly 4 sany golçur kärhanasy bar

 • satuw

  200+

  200-den gowrak müşderä hyzmat etmek

Biz hakda

1987-nji ýyldan başlap

Senagat materiallary öndürmek üçin ulgam çözgütleri bilen üpjün etmegi ýüregine düwen “Xiye Metallurgiýa Technology Group Co., Ltd.”, gysga möhletli ýaşyl polat öndürmek, ferroalloýlar, kremniý, titanium, sary fosfor ýaly ugurlarda tehniki önümleri we çözgütleri yzygiderli täzeläp gelýär. we gaty galyndylary bejermek, ulanyjynyň garaşýan hyzmat usulyny üýtgetmek.Xiye we onuň hyzmatdaşlary ýaşyl we akylly döwri açmak, ulanyjylarymyza gowy hyzmat etmek we bilelikde has gowy ertir döretmek üçin bilelikde işleýärler.

Köpräk oka
wideo

iň soňky habarlar

Senagat materiallaryny öndürmek üçin yzygiderli çözgütleri bermäge borçlanýarys

Sinszýan taslamasy üçin awtonom giňeltme enjamyny we argon doklaýyş enjamyny üstünlikli eltip bermek

Offl-i üstünlikli eltip bermek ...

Sinszýanda bir kompaniýa taslamasy üçin Xiye tarapyndan düzülen awtonom giňeltme enjamy we argon doklaýyş enjamy ...

Köpräk oka
Fujian şäherindäki bir kompaniýa üçin özleşdirilen arassalaýjy peç enjamlarynyň doly toplumy üstünlikli iberildi

Refininiň doly toplumy ...

Fujian şäherindäki bir kompaniýa üçin ýöriteleşdirilen peç enjamlarynyň doly toplumynyň ...

Köpräk oka
El-ele beriň, ýeňiş gazanmak ýagdaýyny dörediň - Gazagystanyň müşderilerine baryp görmek we aragatnaşyk

El-ele beriň, ýeňiş dörediň -...

Ykdysadyýetiň çalt ösmegi we kompaniýanyň gözlegleriniň yzygiderli gowulaşmagy we täzelenmegi bilen ...

Köpräk oka
Gaty galyndylary bejermek taslamasynyň üstünlikli gyzgyn synagy

Bir üstünlikli gyzgyn synag ...

Recentlyakynda, Xiye tarapyndan gurlan “Yizhong Group” -yň elektrik ark peç taslamasy ýakyldy we synag gyzdyryldy, tutuş ...

Köpräk oka
“Yizhong” topary taslamasynyň üstünlikli gyzgyn synagyny mähirli gutlaýaryn

Üstünlik bilen gutlaýaryn ...

Recentlyakynda, Xiye tarapyndan gurlan “Yizhong Group” -yň elektrik ark peç taslamasy ýakyldy we synag gyzdyryldy, tutuş ...

Köpräk oka
TOP