hyzmat-banner

Enjamlary birleşdirmek shemasy

Xiye-de, metallurgiýa pudagynyň zerurlyklaryny kanagatlandyrmak üçin ýörite döredilen iň häzirki zaman enjamlary integrasiýa hyzmatlarymyzy hödürlemek bilen buýsanýarys.Elektrik ýaýly peçler, arassalaýjy peçler, vakuum arassalaýjy peçler, tozany aýyrýan enjamlar, suw arassalaýjy enjamlar we üznüksiz guýma enjamlary we ş.m. ýaly giňişleýin enjamlarymyz bilen, metallurgiýa amallarynyň geçirilişini özgertmegi maksat edinýäris.

Enjamlarymyzy birleşdirmek hyzmatlarymyzyň diregi elektrik ýaýly peçde ýerleşýär.Elektrik ýaýly peçlerimiz, ýokary we ýokary hilli eriş amallaryny üpjün edýän iň täze tehnologiýa bilen gurlupdyr.Bu peçler takyk temperatura gözegçilik we az energiýa sarp etmek bilen polat, demir we erginler ýaly köp sanly materialy eretmäge ukyplydyr.Elektrik ýaýly peçlerimizi ulanyp, metallurgiýa kompaniýalary öndürijiligiň ýokarlanmagyna we önümçilik çykdajylarynyň azalmagyna garaşyp bilerler we netijede girdejililigiň ýokarlanmagyna getirer.

Enjamlary birleşdirmek shemasy1
Enjamlary birleşdirmek shemasy02

Mundan başga-da, eredilen metallardan hapalary ýok etmekde möhüm rol oýnaýan ösen arassalaýjy peçleri hödürleýäris.Arassalaýjy peçlerimiz, temperaturanyň gözegçilik ulgamlary we sazlanylýan arassalama parametrleri ýaly innowasion aýratynlyklar bilen enjamlaşdyrylandyr, optimal arassalama netijelerini üpjün edýär.Mundan başga-da, vakuum arassalaýjy peçlerimiz, eredilen metaldan üýtgäp durýan elementleri aýyrmak we ýokary hilli ahyrky önümleri kepillendirmek arkaly goşmaça arassalygy üpjün edýär.

Häzirki zaman senagat şertlerinde daşky gurşaw jogapkärçiliginiň ähmiýetine düşünýäris.Şol sebäpden, metallurgiýa proseslerinde emele gelen zyýanly bölejikleri we hapalaýjy maddalary netijeli ele alýan we süzýän tozany aýyrýan netijeli enjamlary taýýarladyk.Bu enjam diňe bir daşky gurşaw kadalarynyň berjaý edilmegini üpjün etmän, eýsem işgärler üçin howpsuz we sagdyn iş gurşawyny döretmäge hem kömek edýär.

Enjamlary birleşdirmek shemasy01

Mundan başga-da, durnukly tejribä ygrarlylygymyz suw arassalaýyş enjamlaryna degişlidir.Metallurgiýa kompaniýalaryna dürli önümçilik etaplarynda emele gelen hapa suwlary netijeli gaýtadan işlemäge we gaýtadan işlemäge mümkinçilik berýän ösen ulgamlar bilen üpjün edýäris.Suw arassalaýyş enjamlarymyzy ornaşdyrmak bilen, kompaniýalar suwuň sarp edilişini ep-esli azaldyp, daşky gurşawa ýetirýän täsirini azaldyp we suwuň çykarylyşynyň berk standartlaryna laýyk gelip bilerler.

Enjamlary birleşdirmek hyzmatlarymyzyň toplumlaýyn toplumyny tamamlamak üçin, häzirki zaman guýma enjamlaryny hödürleýäris.Üznüksiz guýma ulgamlarymyz, sowadyş we berkitme proseslerine netijeli gözegçilik edip, ýokary hilli, kemçiliksiz ingotlary ýa-da biletleri öndürmäge mümkinçilik berýär.Bu ulgamlar metallurgiýa kompaniýalary üçin wagt we serişdeleri tygşytlamak bilen netijeliligi we öndürijiligi ýokarlandyrmak üçin işlenip düzülendir.

Enjamlary birleşdirmek shemasy04
Enjamlary birleşdirmek shemasy03

Gysgaça aýtsak, enjamlarymyzy birleşdirmek hyzmatlarymyz metallurgiýa pudagynyň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrýar.Elektrik ýaýly peçlerimizi, arassalaýjy peçleri, vakuum arassalaýjy peçleri, tozany aýyrýan enjamlar, suw arassalaýjy enjamlar we üznüksiz guýma enjamlary we ş.m. ulanyp, kompaniýalar işlerini tertipleşdirip, önümiň hilini ýokarlandyryp we daşky gurşaw ülňüleriniň berjaý edilmegini üpjün edip bilerler.“Xiye” -de, metallurgiýa pudagynda ösüşi we durnuklylygy üpjün edýän innowasion çözgütleri bermäge borçlanýarys.Metallurgiýa amallaryny alyp barşyňyzy üýtgetmek üçin bize goşulyň.