Polat öndürmek üçin elektrik ýaýly peç (EAF)

Önümiň beýany

Çig mal, galyndylary gyzdyrmak, energiýany tygşytlamak we daşky gurşawy goramak, prosese gözegçilik, awtomatiki gözegçilik, eriş sikli we önümçilik kuwwatynyň arasynda iň oňat deňagramlylygy gazanmak üçin elektrik ýaýly peç tehnologiýasyny optimizirledik.Elektrik ýaýly peç, grafit elektrodynyň üsti bilen elektrik arkasy polat öndürýän enjamlara elektrik energiýasyny girizýär we polat öndürmek üçin ýylylyk çeşmesi hökmünde elektrod ujy bilen peç zarýadynyň arasynda elektrik ýaýyny alýar.Elektrik ýaýly peç ýylylyk çeşmesi hökmünde elektrik energiýasyny alýar we ojakdaky atmosferany sazlap bilýär, bu has aňsat okislenýän elementleri öz içine alýan polat derejelerini eretmek üçin örän peýdaly.Elektrik peçiniň ýokary temperaturaly flýu gazyny ulanyp, çig mal ýokary netijelilik, energiýa tygşytlamak, daşky gurşawy goramak we ýokary hasyl almak üçin tehnologiýa we enjamlar arkaly gyzdyrylyp bilner.Elektrik arkasy peç enjamlarynyň we eritmek tehnologiýasynyň kämilleşmegi we elektrik energiýasy pudagynyň ösmegi bilen elektrik peç poladynyň bahasy arzanlamagyny dowam etdirýär.Indi elektrik peç diňe bir garyndy polat öndürmek üçin däl, eýsem adaty uglerod polat we demir konsentrat bölejikleri öndürmek üçin hem ulanylýar.Elektrik ýaýly peç bilen eredilen polat önümleriniň içerki polat önümçiliginiň umumy paýy artmagyny dowam etdirýär.

Haryt maglumatlary

 • Görnüşi

  EAF

 • Spesifikasiýa

  Düzelt

 • Önümçilik kuwwaty

  40unit / aý

 • Ulag bukjasy

  Faner

 • Gelip çykyşy

  Hytaý

 • HS kody

  845201090

Önüm öndürmek

 • EAF02
 • EAF03

EAF aýratynlyklarymyz

 • Ultra ýokary güýç

  EAF aşa ýokary güýçli tehnologiýa gözleglerimiziň üns merkezinde.Ultra ýokary güýç täze nesil EAF enjamlarynyň iň görnükli aýratynlygydyr.Ösen elektrik peç polat öndürmek tehnologiýasy önümçilik kuwwatynyň we hiliniň iň ýokary derejä ýetmegini üpjün edýär.EAF kuwwat konfigurasiýasy 1500KVA / T eredilen poladyň aşa ýokary kuwwatly girişine ýetip biler we kakmakdan başlap kakylýança 45 minutyň içinde gysylýar, bu EAF önümçilik kuwwatyny ep-esli ýokarlandyrýar.

 • Effokary netijelilik

  EAF önümçilik çykdajylaryny azaldyp, önümçiligi gowulandyryp we daşky gurşawy goramak standartyna laýyk gelýän täze ýyladyş tehnologiýasyny kabul edýär.100% galyndylary gyzdyrmak we ýylylyk energiýasyny netijeli gaýtadan işlemek arkaly, her polat üçin energiýa sarp edilişi 280 kWt-dan az bolýar.Gorizontal gyzdyrma ýa-da ýokarky ýyladyş tehnologiýasy, peçiň gapysy we diwar kislorod nil tehnologiýasy, köpük şlak tehnologiýasy we awtomatiki elektrod birikdiriş tehnologiýasy kabul edilenden soň, häzirki zaman EAF eremegiň netijeliligi ep-esli ýokarlanýar.

 • Qualityokary hilli

  EAF LF, VD, VOD we beýleki enjamlar bilen bilelikde ýokary hilli polat we poslamaýan polat öndürip biler.Ultra ýokary güýçli giriş we ýokary kuwwatlyk bu peçiň eremeginiň özboluşly aýratynlyklarydyr.

 • Fokary çeýeligi

  Elektrik peçini ösdürmekde onlarça ýyllyk baý tejribä daýanmak bilen, dürli spesifikasiýalary we elektrik ýaý peçleriniň görnüşlerini, şol sanda guýmak üçin elektrik ýaýly peçine degmek, ýokary zarýad beriji elektrik arkasy peç, keseligine üznüksiz üznüksiz, dürli ösen we täsirli EAF polat öndürmek çözgütlerini berip bileris. zarýad berýän elektrik ýaýly peç, ýokary gyzdyrylýan elektrik ýaýly peç, demirden ýasalan elektrik peç, poslamaýan polat elektrik arkasy peç, şeýle hem ähli degişli prosesler, awtomatlaşdyryş we daşky gurşawy goramak ulgamlary, ösen kislorod urmagy we uglerod sanjym tehnologiýalary EAF-nyň ereýän işini güýçlendirýär.“Xiye Group” -yň elektrik arkasy peji, adaty uglerod polatdan ýokary garyndy polatdan we poslamaýan polatdan her dürli polat öndürmek üçin amatly erediji enjamdyr.

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Enjamlar köplenç öz içine alýar

Custöriteleşdirilen EAF mehaniki enjamlary.

Custöriteleşdirilen EAF pes woltly elektrik dolandyryşy we PLC awtomatiki dolandyryş ulgamy.

Omöriteleşdirilen peç transformatory.

Volokary woltly wyklýuçatel şkafy (wolt).

Gidrawlik ulgamy.

EAF06
EAF05

Kömekçi enjamlar bilen üpjün etmek

Ojak korpusy
Peçiň egriji enjamy
Swing çarçuwasy
Dam örtügi
Ojak üçegi we göteriji enjam
Sütün goldawy we aýlanmak
Elektrody götermek / peseltmek mehanizmi (geçiriji goly goşuň)
Gollanma rolik
Gysga tor (suw sowadyjy kabeli goşuň) 4.10 Suw sowadyş ulgamy we gysylan howa ulgamy
Gidrawlik ulgamy (proporsional klapan)
Volokary woltly ulgam (35KV)
Pes woltly dolandyryş we PLC ulgamy
Transformator 8000kVA / 35KV

Tiýaçlyk şaýlary bar

Grafit elektrody we birleşdirijisi.

Çekişme materialy we astar ýasamak.

Gidrawlik ulgamyň işleýän serişdesi (Suw-glikol) \ suw we gysylan howa.

Trackol we deslapky enjamyň gurluşygy we enjamyň binýady.

Volokary woltly wyklýuçatel şkafynyň giriş terminalyna we esasy tarapyna ýokary woltly tok üpjünçiligipeç transformatory kabel ýa-da mis plastinka, şeýle hem birleşdiriji kabelleri (mis plastinka) satyn almak we synagdan geçirmek.

Pes woltly dolandyryş kabinetiniň giriş terminalyna pes woltly tok üpjünçiligi we fazasyny üpjün etmekaýlanma we ýer goragynyň dogrylygy, şeýle hem dolandyryş şkafynyň we dolandyryş kabinetiniň çykyş terminalyndan enjamyň birikme nokadyna çenli birleşdiriji çyzyklar.

Aboveokardaky ätiýaçlyk şaýlarynyň hemmesi, zerur bolsa, göni bizden satyn almagyňyzy haýyş edýäris.
EAF07
EAF09

Gurmak we düzetmek

Gurmak we düzetmek we satyjy hünärmenleriň ähli çykdajylary daşary ýurtlara gidip, howa biletlerini, ýaşaýyş jaýlaryny we naharlaryny yzyna almak üçin daşary ýurtda işleýär, alyjy öz üstüne alýar.

Satyjy alyjynyň işleýän we hyzmat edýän adamlary üçin amaly we tehniki hyzmat tälimini berýär.

Biz bilen habarlaşyň

Degişli waka

Kazyýeti gör

Degişli önümler

Polat öndürmek üçin elektrik ýaýly peç (EAF)

Polat öndürmek üçin elektrik ýaýly peç (EAF)

Silikon-marganes eritýän peç

Silikon-marganes eritýän peç

Senagat kremnini eredýän peç

Senagat kremnini eredýän peç