Senagat kremnini eredýän peç

Önümiň beýany

Esasan magdan ýaly çig mallary eritmek, azaldýan serişde we elektrik peji ýaly ulanylýar.Esasan ferrosilikon, senagat kremniý, ferromangan, ferrokrom, ferrotungsten, kremniý marganes garyndysy, ferronikel we beýleki ferroalloý öndürýär.Döwrebap suwasty ark peç doly ýapyk peç görnüşini kabul edýär we esasy enjam peç korpusyndan, pes tüsse kapotundan, tüsse çykaryjy ulgamdan, gysga tor, elektrod ulgamy, gidrawlika ulgamy, kran we şlak ulgamy, peçiň aşaky sowadyş ulgamy, transformator , ýokary woltly elektrik üpjünçiligi ulgamy, pes woltly elektrik awtomatiki dolandyryş ulgamy, gözegçilik ulgamy, garyşyk ulgamy, iýmitlendiriş ulgamy, boş ulgam, paýlaýyş ulgamy, peç agzynyň tozany aýyrmak ulgamy, gury proses gazyny dikeltmek we tozany aýyrmak ulgamy we ş.m.

Senagat kremniniň önümçiliginiň ýokary çig mallary düşnükli we önümçilik prosesi birneme durnukly.Productionokarky önümçilik çig malyna kremniniň we uglerodyň azaldýan serişdesi, magdan peçindäki ýokardaky çig mal, ýokary temperaturany peseltmek reaksiýasy, kremniýdäki kremnini senagat kremniniň suwuklygyna öwürmek, guýmakdan, sowatmakdan, ezmekden we beýleki ädimlerden soň blok ýa-da granular senagat kremnini.Bu usul bilen öndürilen senagat kremniniň düzümindäki kremniniň düzümi 98,7% -den ýokary bolup, demir, alýumin we kalsiý ýaly az mukdarda hapalary öz içine alýar.Önümçilik prosesi, esasan, häzirki wagtda Hytaýda senagat kremniniň önümçiliginiň esasy prosesi bolan metallary eritmek üçin elektrodlaryň arasyndaky ýaýyň energiýasyny ulanmak, elektrik arkasy peç usuly diýlip hem bilinýän mineral peç usulyny kabul edýär. .

Senagat kremniniň aşaky önümleri esasan üç esasy ugurda jemlenendir we milli durmuşda giňden ulanylýar.Senagat kremniniň üç esasy ulanylyşy silikonyň öndürilmegi, ýokary arassa kristal kremniniň materiallaryny taýýarlamak we ýörite ulanylýan kremniý alýumin ergininiň konfigurasiýasydyr.Şolaryň arasynda silikon önümleri silikon ýagyny, silikon kauçuk, silikon rezin, silan birleşdiriji serişde we meteorologiki ak uglerod gara, gurluşyk materiallary, elektron enjamlary we gündelik himiki dokma önümleri we beýleki umumy meýdanlary öz içine alýar;Kristal kremniniň önümlerine esasan fotoelektrik we ýarymgeçiriji pudaklarynda ulanylýan gün öýjükleri, çipler girýär;Alýumin garyndy önümleri az mukdarda senagat kremniy goşulan alýumin önümlerine degişlidir we iň möhüm ulanylyşy awtoulag önümçiligi pudagydyr.

Haryt maglumatlary

 • Senagat kremnini eredýän peçler01
 • Senagat kremniniň eritýän peçleri05
 • Senagat kremniniň ereýän peçleri06
 • Senagat kremniniň eredýän peçleri07
 • Senagat kremnini eredýän peçler04
 • Senagat kremniniň eredýän peçleri02
 • Senagat kremniniň eritýän peçleri03

Tehnologiýamyz

 • Doly ýapyk peç görnüşi, gazy dikeltmek tehnologiýasy.
  Üznüksiz gyzgyn zarýad beriş tehnologiýasy.
  Iki goşa burun we goşa aýak basmak we şlak tehnologiýasy.
  Mikro polo positiveitel basyş operasiýasy tehnologiýasy.
  Öli demir gatlagyny ojak astynda goýmak tehnologiýasy.
  Suwy söndürmek.
  Bitewi ýasalan mis kafel saklaýjy elektrod ulgamy.
  Elektrod basyşynyň peselmegini kesgitlemek.
  Energiýany tygşytlaýan gysga ulgam tehnologiýasy.
  Awtomatiki dolandyryş tehnologiýasy.
  Ojak astyndaky gözegçilik tehnologiýasy.
  Volokary woltly iş tehnologiýasy.

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Biz bilen habarlaşyň

Degişli waka

Kazyýeti gör

Degişli önümler

Gaty galyndylary arassalamak tehnologiýasy

Gaty galyndylary arassalamak tehnologiýasy

Senagat kremnini eredýän peç

Senagat kremnini eredýän peç

Qualityokary hilli elektrik awtomatlaşdyryş ulgamy

Qualityokary hilli elektrik awtomatlaşdyryş ulgamy