habarlar

habarlar

El-ele beriň, ýeňiş gazanmak ýagdaýyny dörediň - Gazagystanyň müşderilerine baryp görmek we aragatnaşyk

Ykdysadyýetiň çalt ösmegi we kompaniýanyň gözleg we ösüş tehnologiýasynyň yzygiderli gowulaşmagy we täzelenmegi bilen, Xiye halkara bazaryny giňeldýär we daşary ýurtly müşderiler tarapyndan ykrar edildi.31-nji ýanwarda Gazagystanyň müşderileri gepleşikler üçin Xiýe baryp gördüler, kompaniýanyň ýokary ýolbaşçylary we müşderiler mähirli we dostlukly aragatnaşyk we gepleşik alyşmak arkaly amala aşyrdylar.Müşderiler “Xiye” dolandyryş topary we kompaniýanyň ösüşi barada has çuňňur düşünýärdiler.Aragatnaşyk we gepleşikler arkaly müşderi Xiyeň ünsüni we aladasyny duýdy we dolandyryş toparyna we kompaniýamyzyň ösüşine has çuňňur düşünýärdi.

Ondan soň geçirilen alyş-çalyş ýygnagynda baş müdir Wan Jian önümiň güýji, tehniki goldaw we kompaniýanyň ýagdaýy barada jikme-jik maglumat berdi we önümiň ugry we baglanyşykly iş ýagdaýy barada pikir alyşdy we pikir alyşdy.

Bu pudakda öňdebaryjy hökmünde Xiye diňe bir ajaýyp tehniki güýje we innowasiýa ukybyna eýe bolman, eýsem köp sanly müşderi toparyna hem eýe.Iş ugurlaryny yzygiderli giňeltmek we dolandyryş ulgamyny kämilleşdirmek bilen, Xiye Hytaýda ýokary bäsdeşlik edýän kärhanalaryň birine öwrüldi.

Müşderi önümlerimiz we tehnologiýalarymyz barada ýokary baha berdi we kompaniýamyzyň bazardaky ösüş perspektiwalaryna umyt bildirdi.Müşderi, kärhanasynyň bu ugurda baý tejribesiniň we artykmaçlygynyň bardygyny aýtdymetallurgiýawe özara peýdany gazanmak we ýeňiş gazanmak üçin kompaniýamyz bilen çuňňur hyzmatdaşlyga başlamagy umyt etdik.Iki tarap, şeýle hem önümi ösdürmek, marketing, tehniki goldaw we deslapky ylalaşyga gelmek üçin beýleki ugurlar ýaly geljekki hyzmatdaşlygyň anyk meselelerini ara alyp maslahatlaşdy.

tfuyt (1)
tfuyt (2)

Iş wagty: Fewral-01-2024