habarlar

habarlar

“Yizhong” topary taslamasynyň üstünlikli gyzgyn synagyny mähirli gutlaýaryn

Recentlyakynda, Xiye tarapyndan gurlan “Yizhong Group” -yň elektrik ýaýly peç taslamasy ýakyldy we synag gyzdyryldy, tutuş eriş prosesi tekiz we polat birkemsiz öndürildi, bir gezeklik gyzgyn synag üstünlikli boldy we her ulgamyň işi durnukly boldy.Taslama dürlüligiň, hiliň we bahanyň artykmaçlyklaryny birleşdirmek we gowulandyrmak we “ýaşyl polat, akylly önümçilik, ýokary derejeli we ýokary netijelilik” maksadyna öwrülmegiň esasy taslamasydyr.

Taslamanyň gyzgyn synagynyň üstünlikleriniň aňyrsynda Xiye toparynyň tehnologiýa gözleg we ösüş, topar döretmek, dolandyryşy optimizasiýa we beýleki ugurlar boýunça tutanýerli tagallalary we berk tutanýerliligi bar.Materialseterlik däl materiallar we berk tertip ýaly köp kynçylyklar bilen ýüzbe-ýüz bolan Xiye topary, birnäçe gezek derňemek, eýesiniň talaplaryna düşünmek, dizaýny optimizirlemek, gurnama tertibini sazlamak, bar bolan çeşmeleriň ulanylyşyny ýokarlandyrmak we umumy durmuşa geçiriş siklini ep-esli azaltmak üçin birnäçe gezek saýta gitdi. taslamasy.Taslama topary hemişe “bir gün gijikdirilmän, bir gün yza çekilmän” ruhuna ygrarlydy, berk möhletler, agyr meseleler we başga-da köp kynçylyklar sebäpli toparyň agzalary her dürli kynçylyklary we basyşlary ýeňip geçmek, bilelikde işlemek we kynçylyklary ýeňip geçmeli.Taslamanyň öz wagtynda ýerine ýetirilmegini üpjün etmek üçin işe girizmek üçin iş wagtyndan artyk we bir gije işlediler.

Xiye, ýokary netijelilige, az energiýa sarp edilişine, daşky gurşawa dostluga we akylly polat öndürmek üçin akyl-paýhasa ünsi jemlär we ýaşyl eriş tehnologiýasynyň ulanylmagyny öňe sürmek üçin ähli tagallalary eder.Greenaşyl polat öndürmegiň umumy çözgüdi bilen, Xiye demir we polat pudagyna has ýokary derejä çykmaga we eýelerine kanagatlanarly jogap bermäge kömek eder!


Iş wagty: -20anwar-26-2024