Si-Fe eritýän peç

Önümiň beýany

Metallurgiýa pudagynda öňdebaryjy täzelikçi “Xiye Tech Group Co., Ltd” iň soňky açyşymyzy “Ferrosilikon eritme peçini” hödürlemek bilen buýsanýar.Döwrebap peç, netijeliligi ep-esli ýokarlandyrmak we soňky önümiň umumy hilini ýokarlandyrmak arkaly eriş prosesini özgertmek üçin niýetlenendir.Öňdebaryjy tehnologiýasy we ösen aýratynlyklary bilen “Ferrosilicon eritme peçimiz” bu pudakdaky standartlary täzeden kesgitlemekçi.“Ferrosilicon eritme peç” ýokary hilli materiallaryň we ösen in engineeringenerçiligiň ussatlygy bilen gurlupdyr.Ajaýyp ýylylyk izolýasiýasyny we saklanmagyny üpjün edýän, ýylylygyň ýitmegini azaldýan we energiýa sarp edilişini optimallaşdyrýan berk çydamly çyzykly metal gabykdan durýar.Ojak güýçli we täsirli ýangyç ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr, eriş işleriniň dowamynda temperaturany takyk gözegçilikde saklamaga we birmeňzeş gyzdyrmaga mümkinçilik berýär.

Haryt maglumatlary

 • Si-Fe ereýän peç04
 • Si-Fe ereýän peç01
 • Si-Fe eritýän peç02
 • Si-Fe ereýän peç03

Tehnologiýamyz

 • Si-Fe eritýän peç

  Temperatura gözegçiligi: Ferrosilikon eritýän peç, temperaturany takyk we durnukly dolandyrmagy üpjün edýän çylşyrymly temperatura gözegçilik ulgamy bilen enjamlaşdyrylandyr.Bu aýratynlyk, yzygiderli we ýokary hilli önüme getirýän eriş prosesi üçin iň amatly şertleri kepillendirýär.
  Energiýa tygşytlylygy: Peçimiz, energiýa netijeliligini ýokarlandyrmak üçin iň täze tehnologiýany öz içine alýar.Täzelenýän ýangyç ulgamyny ulanmak bilen, ýangyjyň sarp edilişini azaldýar we parnik gazlarynyň zyňyndylaryny azaldýar, has durnukly we ekologiýa taýdan arassa önümçilik prosesine goşant goşýar.
  Amallary awtomatlaşdyrmak: Ferrosilikon eritýän peç doly awtomatlaşdyrylan, eritme işini tertipleşdirýär we el bilen gatyşmagy azaldýar.Bu awtomatlaşdyrma diňe bir howpsuzlygy ýokarlandyrman, eýsem öndürijilere we netijeliligi ýokarlandyrýar, operatorlara beýleki möhüm meselelere ünsi jemlemäge mümkinçilik berýär.

Önümiň jikme-jigi

Sorag-jogap

Haryt bellikleri

Arza

“Ferrosilicon eritme peç” polat, guýma we demir garyndy önümçiligi ýaly dürli pudaklarda giňden ulanylýar.Köpugurly dizaýny we has ýokary öndürijiligi, ferrosilikon, kremniý marganes we beýleki garyndy kombinasiýalaryny öndürmek ýaly birnçe eriş amallary üçin amatly edýär.

Ferrosilikon eritýän peç soňky önümiň hilini ep-esli ýokarlandyrýar.Takyk temperatura gözegçiligi we birmeňzeş ýyladyş bilen, garyndylary ýok edip, maddy güýjüni ýokarlandyryp, yzygiderli garyndy düzümini üpjün edýär.Bu ony ýokary hilli polat we beýleki garyndy esasly önümleri öndürmekde aýrylmaz gural edýär.

“Ferrosilicon eritme peç” ajaýyp öndürijiliginden başga-da, ulanyjy üçin amatly interfeýsi we aňsat tehniki hyzmaty hödürleýär.Düşünjeli dolandyryşlar we akylly anyklaýyş mümkinçilikleri bilen operatorlar eriş prosesine aňsatlyk bilen gözegçilik edip we dolandyryp bilerler, iň ýokary öndürijiligi üpjün eder we iş wagty azaldýar.

Si-Fe eritýän peç1

“Xiye” -niň “Ferrosilikon eritme peçleri” eriş tehnologiýasy pudagynda öňe bökmegi aňladýar.Ajaýyp netijeliligi, ösen aýratynlyklary we giň gerimli goşundylary bilen ýokary hilli erginler öndürmek üçin pudak standartyna öwrüler.Eritme prosesine öwrülişik edip, deňi-taýy bolmadyk netijeliligiň, ýokary hilli we dowamlylygyň artykmaçlyklaryny başdan geçiriň.Ferrosilikon eritme peçleri we eriş amallaryňyzy nädip üýtgedip biljekdigi barada has giňişleýin maglumat almak üçin şu gün bize ýüz tutuň.

Biz bilen habarlaşyň

Degişli waka

Kazyýeti gör

Degişli önümler

LF arassalaýjy peç

LF arassalaýjy peç

Titan şlak eritýän peç

Titan şlak eritýän peç

Elektrody uzaltmak (uzatmak) enjamy

Elektrody uzaltmak (uzatmak) enjamy